Ziyaretçi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Asal Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Asal Otomotiv” veya “Şirket”) olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süreler ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla işlenmektedir.

 

Şirket tarafından ziyaretçilerin kendileri tarafından sağlanan aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir.

Kimlik Verisi:

 

Ad, soyadı, Ehliyet kart bilgisi veTC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı, kan grubu bilgisi, medina hal bilgisi ), nüfus cüzdanı sureti.

Fiziksel Mekan Güvenliği:

Giriş – Çıkış Kayıt Bilgileri, Plaka bilgileri, kamera bilgileri

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz ya da işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Asal Otomotiv, kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde,  alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, Şirketin internet adresinde (www.asalotomotiv.com) bulunan başvuru formunu doldurarak Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No:214 55060 İlkadım, Samsun adresimize (Noter vasıtasıyla vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili formu [ info@asalotomotiv.com] kayıtlı elektronik posta adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Sosyal Medyada Paylaş