ODAMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL HABERİ

ODAMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL HABERİ2. TOPLANTI TARİHİ  17.09.2022 cumartesi - 18.09.2022 pazar günü  Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Denizevleri Mah. Adnan Menderes Blv. No:135 ATAKUM / SAMSUN adresinde çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.
XI. BÖLGE SAMSUN OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI’ ndan GENEL KURUL İLÂNI


I- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan Optisyen-Gözlükçüler odamızın, aynı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ikinci genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günlerde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır:

1) Genel Kurulun Yapılacağı Yer: Zafer Mah. Divitçioğlu Cad. No: 4/3 Süer Apt. İlkadım/Samsun

2) Genel Kurulun Yapılacağı Tarih: 10.09.2022 (Cumartesi)-11.09.2022 (Pazar)

a) Genel Kurul Görüşmeleri İçin: 10.09.2022 (Cumartesi)-Saat: 10:oo-17:oo

b) Organ ve Mümessil Seçimleri İçin: 11.09.2022 (Pazar)-Saat: 09:oo-17:oo

3) Gündem:

a) Genel Kurul Görüşmeleri:

1.Yoklama

2.Açılış ve saygı duruşu İstiklal marşı

3.Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim divan teşkili

4.Oda başkanı ve konukların konuşması

5.Odanın yönetim kurulunun çalışma raporu bilançosunun okunması, gelir gider tablosunun okunması

6.Oda denetleme kurulu raporunun okunması, müzakere edilmesi

7.Okunan yönetim ve denetim raporlarının müzakere edilmesi

8.Yönetim Kurulu raporunun ibrası ile ilgili oylama yapılması

9.Denetim Kurulu raporunun ibrası ile ilgili oylama yapılması

10.Odanın gelecek dönem bütçesinin görüşülüp onaylanması

11.Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun ekseriyetince kabul olunan konuların müzakere edilmesi

12.Oda organları için aday olacakların divana başvuruları ve adayların kendini tanıtımı

13.Dilek ve temenniler

b) Seçimler:

1.Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

2.Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

3.Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

4.Odayı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan asıl ve yedek mümessillerin seçilmesiII-Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, genel kurul toplantısı
17.09.2022 - 18.09.2022 tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Denizevleri Mah. Adnan Menderes Blv. No:135 ATAKUM / SAMSUN adresinde aynı saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.III
- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre;

1) Oda organları üyeliklerine ve Birlik Genel Kurulu mümessilliğine seçilmenin genel şartlarından olarak; odaya kayıtlı bulunmak ön şartı yanında, (1) yıldan fazla ağır hapis veya (3) yıldan fazla hapis cezasına veya meslekî bir suçtan dolayı hürriyeti tahdit eden bir cezaya (hapis cezasına) veya meslek ve sanatın geçici olarak tatili cezasına mahkûm olmamak veyahut geçici olarak san’at icra etmekten yasaklanmamış bulunmak şartlarını haiz olmak gerekmektedir.

2) Seçilmenin özel şartlarından olarak;

i. Oda disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için, yurtiçinde en az (5) yıl,

ii. Birlik Büyük Genel Kurulu mümessilliğine (ve dolayısı ile Birlik Büyük Genel Kurulu’nca, Birlik Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine) seçilebilmek için, en az (5) yıl,

iii. Mümessilliğe seçilmiş olmak kaydı ile (Birlik Büyük Genel Kurulu’nca) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilebilmek için ise, en az 15 yıl, fiilen meslek icra etmiş olmak şartını haiz olmak gerekmektedir.

3) Belirtilen şartları haiz olmaksızın seçilecek olanların organlardaki üyelikleri ve Birlik Büyük Genel Kurulu mümessillikleri düşürülecektir.

4) Zikredilen Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 6643 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca; üyelerin, oda genel kurulu toplantısına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları mecburîdir. Mazereti sebebiyle genel kurul toplantılarına katılmayacak ve seçimlerde oy kullanmayacak olanlar, mazeretlerini bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabûl edilmeyenler hakkında, aynı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (para cezası) uygulanacaktır.

5) 5193 sayılı Kanun gereğince odamıza kayıtlı bulunan bütün optisyen ve gözlükçü meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


2022 GENEL KURUL GAZETE İLANINA AŞAĞIDAKİ DOSYA EKİNİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.


Sosyal Medyada Paylaş