MALİ GENEL KURUL İLANI GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

MALİ GENEL KURUL İLANI GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.


11. BÖLGE SAMSUN OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI

MALİ GENEL KURUL İLÂNI

I- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan optisyen-gözlükçüler odamızın, 5193 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesine göre uygulanması gereken 6643 sayılı Kanun ve 24.05.2019 yayım tarihli Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yılın Eylül ayında yapılması gerekli olan malî genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır:


1) Malî Genel Kurulun Yapılacağı :

a) Yer: ÖMER HALIS DEMİR ÇOK AMAÇLI SALON

Hançerli Mah. Atatürk Bulvarı Yanyolu No 106 İLKADIM / SAMSUN

b) Tarih: 26.09.2021 (Pazar)

c) Saat   : 13:oo-17:oo


2) Gündem:

I. Yoklama

II. Açılış ve saygı duruşu

III. Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili

IV. Oda yönetim kurulunun önceki dönem çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve

Oylanması,

V. Oda denetleme kurulunun önceki dönem denetleme raporunun okunması, görüşülmesi

ve oylanıp onaylanması,

VI. Odanın geçmiş dönem faaliyetleri de değerlendirilerek, oda yönetim kurulu veya oda üyeleri

Tarafından teklif ettiği takdirde tahminî bütçenin yeniden düzenlenmesi, görüşülmesi ve Oylanıp onaylanması,

VII. Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurul ekseriyetince kabul olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması.

VIII. Dilek ve temenniler


II-
Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, malî genel kurul toplantısı, bir gün sonra 27.09.2021 (Pazartesi) günü, aynı yerde ve aynı saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.


III-
5193 sayılı Kanun ve 6643 sayılı Kanun ile Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre; malî genel kurula katılabilmek için, oda üyesi olmak şarttır.


IV-
Anılan mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca; üyelerimizin, malî genel kurulu toplantısına katılmaları mecburîdir. Mazeretinden dolayı genel kurul toplantılarına katılamayacak olanlar, mazeretlerini bu yazının alındığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabul edilmeyenler hakkında, 6643 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (1.406,64 TL para cezası) uygulanacaktır.


V-
Odamıza kayıtlı bulunan bütün optisyen ve gözlükçü meslektaşlarımıza duyurulur ve genel kurul toplantısına katılmalarını önemle rica ederiz.


Sosyal Medyada Paylaş